За нас Свържете се с нас Проекти Опит Лечебни растенияВъзложители и партньори

Нашия екип работи за български и чуждестранни институции, обществени организации, бизнеса, академични звена, университети и неправителствени организации. Ние подпомагаме и работим с нашите клиенти и партньори за идентифициране на идеи за проекти; подготвяме проекто-предложения; търсим финансиране, изпълнители и партньори; занимаваме се с администрирането и управлението на проектите и съвместното осъществяване на включените в тях дейности.

Възложители

Асоциация Автентична България”
Български бизнес и търговия – като подизпълнител на ARCADIS (Холандия)
Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)
Българска фондация Биоразнообразие”
Институт по ботаника към БАН
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – Национална служба за защита на природата (НСЗП)
Министерство на околната среда и горите на Република Турция
Министерство на регионалното развитие и благоустройството по ОПРР 2007-2013
Национален парк Рила”
Национална комисия за ЮНЕСКО, към Министерство на външните работи на Р България
Община Дупница
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите
Проект Опазване на глобално значимото биологично разнообразие в ландшафта на Родопите” финансиран от GEF и Програмата на ООН за развитие
Проект Повишаване на капацитета за устойчиво управление на земите в България” на Програмата на ООН за развитие
Програма Алианс доброволци за икономически растеж” на Американската агенция за международно развитие
Световна банка
Световен Фонд за Дивата Природа (WWF) – Дунавско-Карпатска Програма
Фонд за подкрепа на НПО в България чрез Финансов механизъм на страните от Eвропейското икономическо пространство
Фондация PANParks, Холандия
Фондация Норбърт Х. Харднър, САЩ
Фондация „Анна Линдт”
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество
CANON Европа
SIETAR Европа

Партньори

Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)
Държавна агенция по туризъм (ДАТ) в рамките на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Изпълнителната агенция по околна среда и води - Дирекция „Мониторинг на околната среда”, Отдел „Мониторинг на земите, биологичното разнообразие и защитените територии”
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
Ловно-рибарско дружество Девин
Министерство на земеделието и храните (МЗХ) - Отдел Агроекология
Министерство на околната среда и водите - Национална служба за защита на природата
Национални паркове Рила и Централен Балкан
Национален природонаучен музей към БАН
НПО MORUS - Обсерватория за устойчивост на средиземноморските селски райони, Италия
Община Дупница
ОН Читалище Георги Тодоров”, гр. Белица
Природни паркове „Витоша”, „Рилски манастир” и „Странджа”
Провинция Козенца, Италия
Регионална инспекция по околна среда и води – Смолян
Регионална туристическа асоциация „Стара планина”
Сдружение за дивата природа „Балкани”
Сдружение за екотуризъм Централен Балкан - Калофер
GoForNature, Холандия