За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Лечебни растенияОпит

Оценка, опазване и устойчиво ползване на биологичните ресурси; агроекология

Разработване на система за екологичен мониторинг в българските национални паркове,

Разработване и осъществяване на пилотна програма за оценка на ресурсите от черни боровинки в НП "Рила" и НП "Централен Балкан" и въвеждане на система за мониторнг и устойчиво ползване на недървесните природни ресурси съвместно със заинтересованите страни и дирекциите на двата парка. Изготвяне на препоръки за промяна на Закона за лечебните растения,

Създаване и използване на Географски информационни системи за нуждите на опазване на биологичното разнообразие, управление на защитени територии, мониторинг, устойчиво ползване на природните ресурси. Изработване на тематични карти,

Разработване на съдържание и структура и координиране създаването на База данни за управление на ресурсите от лечебни растения в НП "Рила" и НП "Централен Балкан", както и Базата данни към Географската информационна система на ПП "Рилски манастир",

Координиране провеждането на Оценка на потребностите от създаване на национална база дани (CHM - Clearing House Mehanism) за биологичното разнообразие, в отговор на изискванията на международната Конвенция за биоразнообразие,

Участие в обучение за доброволци на БДЗП по установяване на местата от мрежата НАТУРА 2000, както и в създаването на комуникациона стратегия на дружеството за обявяването на важните за птиците места,

Класификация на растителността и хабитатите в сайтове от екологичната мрежа Натура 2000 за целите на нейното изграждане в Р Гърция. Събиране на данни и картиране с помощта на GPS и GIS. Оценка на консервационната значимост и заплахите; разработване на препоръки за опазване,

Изготвяне на предложение за дизайн, дневен ред, презентации и материали за работни срещи със заинтересованите страни в 28 общини в района на Родопите в рамките на Проект Родопи. Разработване на допълнения за 8 от общинските стратегии за развитие, с цел отразяване изискванията за опазване на биологичното разнообразие според природозащитното законодателство и националните стратегии и планове,

Проучване на сертификационните схеми за храни и туристически услуги, прилагани от министерствата на земеделието и горите и на околната среда и водите, както и тази на Фондация PAN Parks.

Координация на създаването на Националния план за опазване на биологичнто разнообразие (2006-2010)

Разработване на Стратегия и План за действие за развитие на устойчив туризъм около Национален парк „Рила” с подкрепата на Фондация PAN Parks;

Участие в работата по обсъждането, оценката и усъвършенстването на мярка 214 “Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 в рамките на проект “Техническа помощ за подготовка на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 и системата за нейното наблюдение”;

Участие в работата по създаване на системата за мониторинг на ПРСР във връзка с наблюдение и оценка на проектите по мярка 214 “Агроекологични плащания”;

Обобщение на опита и извличане на научени уроци от проектите на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество в областта на устойчивото управление на природните ресурси в България и по-специално проекта за развитие на биологично земеделие и проекта за опазване на редки местни породи.

Независима оценка и извличане на научените уроци от проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на земите (ИКУУЗ) в България” на ПРООН.


Управление на защитени територии

Разработване и прилагане на планове за управление на защитени територии с участието на заинтересованите страни, както и изпълнение на проекти за опазване на природата и биологичното разнообразие. Oпитът е натрупан при изготвяне и изпълнение на първите в България планове за управление приети от Министерския съвет - на три от най-големите защитени територии у нас - националните паркове "Рила" и "Централен Балкан" и Природен парк "Рилски манастир".

Работа със заинтересовани стани в процеса на изготвяне на планове за управление на национални и природни паркове, в това число национални и местни структури на МОСВ, МЗГ, МРРБ, МК, Светия Синод на БПЦ, Рилски манастир, общини, нестопански организации и др.

Организиране и провеждане на обществени обсъждания на изброените планове за управление, съгласно Закона за защитените територии и Наредбата за разработване на планове за управление на ЗТ.

Провеждане на кампании за лобиране в подкрепа на българките национални паркове сред членовете на българския парламент

Провеждане на кампании за набиране на средства в полза на българските защитени територии www.pafbg.org

Разработване на изисквания за кандидатстване за финансиране на проекти към Фонд "Защитени територии", както и Стратегия за маркетинг и реклама и Лого на новия фонд. www.pafbg.org

Разработване на книжка “Участие на заинтересованите страни в разработване на Планове за управление на Природните паркове в България";

Разработване на Стратегия и План за действие за развитие на устойчив туризъм около Национален парк „Рила” с подкрепата на Фондация PAN Parks.


Развитие на устойчив туризъм, базиран на природните богатства на България

Участие в разработването на първия в България специализиран ботанически маршрут - “Приятели нарастенията”, в НП “Рила”;

Разработване и изпълнение на програма за обучение в община Разлог по основни знания и умения за започване на бизнес в областта на устойчивия туризъм, базиран на природните богатства съхранени в Национален парк „Рила”;

Разработване на Практическо ръководство за прохождащи предприемачи в областта на екотуризма и Методология за проекти по обучение в екотуризъм около Национален парк “Рила”;

Разработване на Стратегия и План за действие за развитие на устойчив туризъм около Национален парк „Рила” с подкрепата на Фондация PAN Parks;

Разработване и прилагане на PAN Parks стандарт за сертифициране на туристически услуги базирани на природното богатство съхранено в НП „Рила”;

Сформиране и управление на Местна PAN Parks Група от представители на всички заинтересовани от развитието на устойчив туризъм страни около НП „Рила”;

Разработване на специализирана екопътека “Национален парк Рила – дом на балканската дива коза” - изграждане на интерпретативна инфраструктура; изработване на информационни и образователни материали; разработване и изпълнение на програма за обучение на местни хора и служители на Дирекцията на парка по водачество и интерпретация.

Информиране на обществеността

Създаване на стратегия за популяризиране ценностите на българската дива природа и националните паркове и провеждане на национална медийна кампания в рамките на Проект "Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж" на Американската агенция за международно развитие 2000-2004. Осигуряване на стотици публикации и излъчвания по националните медии и няколко в международни издания.

Разработване на идеи и текстове, организация на производството и разпространение на книги и брошури за българската дива природа, в това число: първата популярна енциклопедия за биоразнообразието у нас - "Зеленото злато на България", "Природен парк "Рилски манастир", сборника "Бърза екологична оценка на Природен парк "Рилски манастир", Алманах "Природозащитата в дати и факти" и др.

Разработване на концепция, сценарий и текстове, както и организация на производството и разпространението на първия мултимедиен компакт диск за дивата природа на България - "Българските национални паркове".

Разработване на сценарии, текст и организация на производството и разпространението на документалните видеофилми "Българските национални паркове", "От хората за хората", "Усещане за сила", "Пробуждането".

Разработване на концепция и текстове, както и организация на производството на интернет сайтовете на:

Провеждане на национални медийни кампании за Първи (2002) и Втори (2004) национални форуми по екотуризъм - част от създаването на Националната стратегия за екотуризъм.
www.ecotourism.bulgariatravel.org

Създаване на база данни от всички журналистически публикации в централната преса за опазване на биологичното разнообразие у нас (1995-2004). Изработване на систематика за нея.

Създаване на музикален компакт-диск с автентично женско пеене от Бели Искър, Самоковско като средство за съхраняване традициите на планинските селища и стимулиране създаването на устойчиви бизнес практики, свързани с културния и екологичен туризъм.

Подкрепа за организирането на Прес Тур за журналисти от европейски туристически издания, организиран от Фондация ПАН Паркове в сътрудничество с Националните паркове Рила и Централен Балкан и Държавната агенция по туризъм;

Организиране на доброволчески лагер за служители на Canon Europe в подножието на НП „Рила” с цел подпомагане опазването на биологичното разнообразие и популяризиране на ценностите в парка.

Организиране на „Дни на Европейската дива природа” – юбилейна конференция на PAN Parks с участието на повече от 100 участници от повече от 20 страни, представители на 9-те европейски парка-членове на мрежата, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция по туризъм, предприемачи в сферата на устойчивия туризъм около НП „Рила” и др.

Образование и обучение

Работа по институционално укрепване на дирекциите на националните паркове "Рила" и "Централен Балкан":

създаване на стратегии за работа с обществеността,
обучение на служители за работа с медии и журналисти,
формулиране, съвместно изпълнение и наблюдение на проекти на дирекциите,
експертна помощ за планиране и провеждане кампании за популяризиране на парковете.

Разработване на програми и провеждане на обучения и учебни пътувания по:

работа с медиите и информиране на обществеността,
обучения за използване на GPS и ГИС,
оценка на недървесни природни ресурси,
екотуризъм;
културните особености на България и българите www.crossculturebg.com .

Организация и провеждане на изложби за опазване на биологичното разнообразие и работа на нестопански организации:

Разработване на концепции и текстове
Организиране изработването на табла и плакати
Организиране на събития по откриване и медийно отразяване