За нас Свържете се с нас Клиенти и партньори Опит Лечебни растенияПроекти

Опазване на биологичното разнообразие чрез ефективно управление на защитени територии и интегриране на биоразнообразието в планираното ползване на земите

Финансиран от: ГЕФ (Глобалния екологичен фонд) и изпълняван от Организацията на ООН за околна среда - UNEP и Министерството на околната среда и физическото планиране на РС Македония

 


Съвместно управление за опазване на горски (9560*, 9180*) и тревни (6510) местообитания, засегнати от инвазивни чужди растения

Съфинансиран от: Европейската комисия чрез програма Life+

 


Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, местните общности и медиите

Финансиран от: Българо-швейцарска програма за сътрудничество, чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”

 Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България

Съфинансиран от: Европейската комисия, чрез програма Life+

 Разработване на наръчник за устойчиво ползване на земеделски земи, свързани с опазване на влечуги, птици и дребни бозайници в ПП „Странджа” (януари-май 2014)

Клиент: Дирекция на природен парк „Странджа”

 Познание и разбиране за религиозните, културни и човешки различия в полза на устойчивото развитие (септември 2012 – август 2013)

Финансиран от: европейско-средиземноморската Фондация за диалог между културите „Анна Линд”, със седалище в Алексaндрия, Египет

„Намаляване заплахите за кафявата мечка и нейните местообитания, чрез прилагане на мерки от Плана за действие за вида, с участие на журналисти от национални и местни медии и подкрепата на националната общественост”

Финансиран от: Министерството на околната среда и водите, чрез ПУДООС
Намаляване на заплахите за кафявата мечка и нейните местообитания чрез прилагане на мерки от Плана за действие за вида с участие на местни общности и подкрепата на националната общественост

Финансиран от: Финансов механизъм на европейското икономическо пространство, Фонд за подкрепа на НПО в България

Актуализиране на индикативния списък на природните обекти в България за включване в Списъка на световното наследство и изготвяне на предложение за включване на Рила планина (юни 2009 - март 2010)
Клиент: Националната комисия за ЮНЕСКО към Министерство на външните работи на Р България

Резерват "Сребърна" Национален парк "Пирин" Природна забележителност "Побити камъни" Национален парк "Централен Балкан" Защитена местност "Белоградчишки скали" Природен парк "Русенски Лом" Резерват "Врачански карст" Резерват "Врачански карст" - Пещера ЛеденикаСъздаване на новаторски модел за сътрудничество между общински власти и заинтересовани страни и обмен на най-добри практики за развитие на туризъм, базиран на природните и културни ресурси, както и маркетинг на дестинациите около национални паркове „Рила”, у нас и „Сила” и „Полино”, в Италия
Осъществява се с финансовата подкрепа в размер на 220 498, 00 лева на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Европейски проект: Трансгранично управление на реки – Втори етап за басейна на река Кура – Армения, Грузия и Азърбайджан
Клиент: Европейска комисия – чрез консорциум от EPTISA Servicios de Ingenieria S.A.(Spain) и Grontmij Carl Bro A.S.(Denmark)
 Проучване “Културно-историческото наследство на трансграничният регион Дупница-Крива паланка - фактор за развитие на туризма” (май - ноември 2008)
Клиент: Община Дупница3-дневен Workshop в Сърбия за обмен на опит между трансграничните общини Дупница и Враня за възстановяване и опазване на природните ресурси и информационни дейности
Клиент: Община ДупницаПодпомагане на местните общности с етнически и религиозно разнообразно население в района на Разлог и Белица да преоткрият и оценят своите общи корени и традиции (март – май 2008)
Клиент: Фондация „Анна Линдт” като част от кампанията “1001 Действия за диалог”
 Учебно-развлекателен детски център за дивата коза
Финансиран от: Фондация "Харднър & Харднър", САЩ
 Опазване на Балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica) – символ на Национален парк “Рила”
Клиент: Дирекция НП "Рила" с финансовата подкрепа на НДЕФ
 
Независима оценка и извличане на научените уроци от Проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на земите (ИКУУЗ) в България” (февруари – май 2008)
Клиент: ПРООНCANON Европа в помощ на опазването на дивата природа в НП “Рила” – част от най-ценното европейско наследство в мрежата на PAN Parks (юни - октомври 2007)
Клиент: Canon Europe
 “Европейски дни на дивата природа 8-11 октомври 2007” Конференция на Фондация PAN Parks и партньори (април – октомври 2007)
Клиент: Фондация PAN Parks
 Запознаване с българските хора, планини и култура чрез подкрепа на инициативи на местните общности за развитие на екотуризъм.
Клиент: Програмата за обмен на доброволци на ЕС “European Voluntary Service (EVS)” чрез Холандската организация “GoForNature”
 Обобщение на опита в областта на устойчивото управление на природните ресурси в България (март – септември 2007)
Клиент: Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС)
 Създаване и прилагане на Стратегия за развитие на устойчив туризъм около Национален парк “Рила” в подкрепа на икономическото развитие и опазване на природата (април 2006 - ноември 2007)
Клиент: Фондация PANParks чрез Дирекцията на Национален парк "Рила"
 
       Подкрепа за организирането на Прес Тур за журналисти от европейски туристически издания, организиран от Фондация ПАН Паркове (юли 2006)
Клиент: Фондация ПАН Паркове
 
            Подкрепа за публикуването на статия в специализираното американско списание “Пътуване и свободно време” (август 2003 - август 2005 - април 2006)
 
    Създаване на контакти: Повишаване капацитета на местните заинтересовани страни за трансгранично прилагане на “зеления коридор” в долната част на река Дунав, финансиран от BBI Matra (програма на Холандското правителство)
Клиент: Световен фонд за дивата природа – Дунавско-Карпатска програмаОбучение по устойчиво управление на ливади и пасища за експерти от Националната служба за съвети в земеделието (май 2006 – юли 2006)
Клиент: Проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на земите” на ПРООН, финансиран от Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) и МОСВ.
 
      Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда, PHARE CBC BG 2003/005-630.05 (април 2006 – юни 2007)
Клиент: Български бизнес и търговия, София - подизпълнител на ARCADIS (Холандия)Подкрепа за съхраняване традицията на автентичното женско пеене в подножието на Национален парк Рила (2005 - 2007)
Донор: Фондация “Норбърт Х. Харднър”, САЩ
 
           Опазване на световно значимото биологично разнообразие в тревните екосистеми на Понор планина чрез подкрепа на местния традиционен поминък (април - декември 2005)
Клиент: Българско дружество за защита на птиците с финансовата помощ на Програмата на ООН за развитие
 
       Модел за развитие на устойчив туризъм от местните общности около Национален парк "Рила" (ноември 2004 - ноември 2005)
Клиент: Фондация PANParks чрез Дирекцията на Национален парк "Рила"
 
         Разработване на План за действие за опазване на биологичното разнообразие в България 2005-2010 г. (ноември 2004 - юни 2005)
Клиент: Министерство на околната среда и водите чрез Българска платформа за биоразнообразие към Институт по Ботаника, БАН
 
  Участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на природните паркове в България (ноември 2004 - март 2005)
Клиент: Българска Фондация "Биоразнообразие" финансирана от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC).Учебно пътуване в българските защитени територии (ноември 2004)
Клиент: Световна Банка, GEF Проект "Опазване на биологичното разнообразие и управление на природните ресурси" в Турция