За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Актуализиране на индикативния списък на природните обекти в България за включване в Списъка на световното наследство и изготвяне на предложение за включване на Рила планина (юни 2009 - март 2010)

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Клиент: Националната комисия за ЮНЕСКО към Министерство на външните работи на Р България

Цели на проекта:
преглед и обновяване на индикативния списък на България за природните обекти;
изготвяне на номинация за включване на Рила в индикативния списък;
популяризиране на българските природни обекти включени в индикативния списък на България и създаване на обществена подкрепа;
подобряване на информираността и разбирането за Конвенцията за световно наследство и за концепцията за изключителна световна ценност;
развитие на капацитета и формиране на механизми и процедури за ревизиране на индикативните листи и прилагане на Конвенцията у нас

Резултати:
Индикативният списък е подбор от природни и културни обекти, разположени на територията на една държава - страна по Конвенцията за световно наследство, които са определени за изключителна световна ценност за човечеството и подходящи за включване в Списъка на световното наследство.

България понастоящем има два природни обекта в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО – Национален парк „Пирин” и Резерват „Сребърна”, а културните паметници са девет, включително два на нематериалното културно наследство. В българския индикативен списък са включени 6 природни обекта.

Проектът осигури преглед, актуализиране и систематизация на наличната информация за обектите от индикативния списък. Бяха събрани и оценени предложения за нови обекти с потенциал за включване.

Изготвена бе интернет страница представяща обектите на България, включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО и в индикативния списък.

Повиши се капацитета на отговорните институции в страната за работа по индикативните листи и изпълнение на Конвенцията.

Резерват "Сребърна" Национален парк "Пирин" Природна забележителност "Побити камъни" Национален парк "Централен Балкан" Защитена местност "Белоградчишки скали" Природен парк "Русенски Лом" Резерват "Врачански карст" Резерват "Врачански карст" - Пещера Леденика

 

назад