За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения


Учебно пътуване в българските защитени територии (ноември 2004)

Клиент: Световна Банка, GEF Проект "Опазване на биологичното разнообразие и управление на природните ресурси" в Турция

Целта на посещението бе създаване на контакти за дългосрочно сътрудничество между български и турски специалисти по управление на защитени територии. Екипът ни разработи програма, организира и проведе Учебното пътуване в тясно сътрудничество с НСЗП на МОСВ и НУГ на МЗГ. В групата участваха експерти от Министерството на горите на Р Турция, както и представители на местните власти и общности от района на природен парк до град Инеада в Северна Турция

Програмата обхвана следните теми:
Българско природозащитно законодателство,
Правна рамка на защитените територии в България - категории защитени територии; процес на изготвяне и приемане на планове за управление на ЗТ, работа със заинтересованите страни; финансови механизми за ЗТ, включително схеми за малки грантове; информиране и повишаване на обществената подкрепа за ПУ на ЗТ и тяхното изпълнение,
Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие,
Устойчиво икономическо развитие на районите около ЗТ - екотуризъм и ползване на природните ресурси.

Учебното пътуване включи: посещение на дирекциите на националните паркове "Рила" и "Централен Балкан"; на природни паркове "Витоша", "Рилски Манастир" и "Странджа"; информационен център на Сдружение за екотуризъм "Централен Балкан - Калофер" и Посетителски център "Пода". Проведени бяха срещи с представители на националите и регионални институции отговорни за опазването на природата в България, представители на местните власти и на НПО.

         

назад