За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Независима оценка и извличане на научените уроци от Проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на земите (ИКУУЗ) в България” (февруари – май 2008)

Клиент: ПРООН

Целите нa Проекта бяха да:
Извърши независимата оценка и извличане на научените уроци от Проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на земите в България”.
Осигури предварителна информация и подкрепа на международния оценител за осъществяване на окончателна оценка на Проекта.

Целевите групи включени в оценката бяха:
Национални институции, отговорни за устойчиво управление на земите – МОСВ, ИАОС, МЗП, Агенцията за почвени ресурси, ДАГ
Регионални институции отговорни за устойчиво управление на земите – РИОСВ, Басейнови дирекции, РУГ
Национална служба за съвети в земеделието и Областни служби за съвети в земеделието
Научните институции – Институт за почвени ресурси «Пушкаров», Институт за гората
Образователни институции – МОН, Отделът по образованието на МЗП, Професионални училища по селско и горско стопанство; Селскостопански Университет -Пловдив
Местни власти – администрацията на 10-те общини, които изпълниха демонстрационни проекти в рамките на проект ИКУУЗ
Земеделски производители – избрани от групата клиенти на ОССЗ
Представители на НПО – тези, които са запознати с проекта, за да споделят мнението си от въздействието на проекта.

Нашите отговорности включваха:
Преглед на документацията на Проекта, на Logical Framework Matrix, както и резултатите, постигнати по време на изпълнението и публикациите;
Разработване на списък от хипотези за постиженията на Проекта, въз основа на целите, очакваните резултати и индикаторите според Logical Framework Matrix;
Разработване на Въпросник с въпроси за трите нива на капацитет - индивидуален, институционален. Въпросникът беше разпратен по електронната поща на общо 93 представители от всички целеви групи, взели участие в осъществяването на Проекта;
Провеждане на седемнайсет (17) индивидуални преки интервюта с хора, които са участвали активно в осъществяването на проекта.
Провеждане на четири (4) тематични срещи с: фермери/ клиенти на ОССЗ Габрово; с фермери/ клиенти на ОССЗ Велико Търново; с директори на професионалните училища по селско и горско стопанство, които са участвали при осъществяването на Проекта; с представители на РИОСВ.
Анализиране и обобщаване на събраната информация от въпросниците, интервютата и тематичните срещи. Беше изготвен предварителен доклад, който послужи като основа за определяне и формулиране на научените уроци.
Провеждане на работна среща/фокус-група с представители на заинтересованите страни за представяне и обсъждане на „научените уроци”. Участниците дискутираха извлечените научени уроци и дадоха коментари и препоръки.
Осигуряване на подкрепа на международния оценител преди и по време на неговата мисия в България. Предоставяне на информация и анализи, както и участие във всички негови срещи с екипа на Проекта, ПРООН и заинтересованите страни.
Изготвяне на Окончателен доклад.

 

 

назад