За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения


Разработване на План за действие за опазване на биологичното разнообразие в България 2005-2010 г. (ноември 2004 - юни 2005)

Клиент: Министерство на околната среда и водите чрез Българска платформа за биоразнообразие към Институт по Ботаника, БАН

Цел на проекта бе разработването на План за действие за опазване на биологичното разнообразие в България за периода 2005-2010 г., в съответствие с изискванията на Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Планът е основния национален документ, който ръководи дейностите и предвижда необходимите средства за опазване на биоразнообразието у нас.

Отговорностите ни включваха: формиране на експертен екип и координация на работата му; провеждане на серия от работни срещи, интервюта и консултации с всички заинтересовани страни на национално ниво - МОСВ, МЗГ, Агенции, НПО, Академични институции, местни власти и др; координиране постъпването на предложения за дейности; обработка, анализ и обобщение на постъпилата информация; изготвяне на части от документа.

  

назад