За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

 

Европейски проект: Трансгранично управление на реки – Втори етап за басейна на река Кура – Армения, Грузия и Азърбайджан

Клиент: Европейска комисия – чрез консорциум от EPTISA Servicios de Ingenieria S.A.(Spain) и Grontmij Carl Bro A.S.(Denmark)

Проектът по Програма TACIS на ЕК оказва техническа помощ на министерствата на околната среда, екологичните агенции и лаборатории за мониторинг в Армения, Грузия и Азърбайджан, за да прилагат методологията на Европейската Рамкова директива за водите (РДВ) /Water Frame Directive (WFD).

Цели на проекта:
Основната цел на Проекта е установяването и развитието на трансгранично сътрудничество, което в дългосрочен план трябва да доведе до покриването на международните стандарти за опазването на водните ресурси в Южен Кавказ. По този начин трите страни ще бъдат в състояние да посрещнат предизвикателствата пред своето социално и икономическо развитие. Целта е да се подобри сътрудничеството и капацитета на националните лаборатории, измерващи качествата на естествените води на реките по европейска методология. Проектът е с продължителност 30 месеца и се администрира от Тбилиси. Чрез него се повишава капацитетът на природозащитните органи и служби за контрол, които в дългосрочна перспектива ще въвеждат интегриран подход в управлението на водните ресурси в басейна на река Кура. Специалисти по водите, заинтересовани страни в района на пет пилотни подбасейна на река Кура от трите страни, получават помощ при подготовката на Планове за управление на реките. Освен характеризирането на речните басейни, плановете включват набелязването на мерки за подобряване състоянието на водни тела в риск. Те трябва да подпомогнат националните правителства да решават трансграничните проблеми като влошаването на качеството на водите, разликите и намаляването в оттока на водите, влошаването на състоянието на екосистемите, наводненията и почвената ерозия в басейна на река Кура.

Нашите отговорности включват осигуряването на експерт отговорен за компонента участие на обществеността и заинтересованите страни.
Той отговаря за:
Изработване на стратегическо ръководство за участие на обществеността и на заинтересованите страни;
Създаване на Документален филм за прилагането на Рамковата директива за водите в ЕС и основни моменти от изпълнението на Проекта;
Повишаване на информираността на обществеността за Европейската РДВ и участието на заинтересованите страни и обществеността в този процес;
Публикации, свързани с уникалното биоразнообразие в района на пилотните речни басейни.

Още информация за проекта ще намерите тук. Посетете и този блог.


 

назад