За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения


Модел за развитие на устойчив туризъм от местните общности около Национален парк "Рила" (ноември 2004 - ноември 2005)

Клиент: Фондация PANParks чрез Дирекцията на Национален парк "Рила"

Цели на проекта: да изгради модел за развитие на екотуризъм около Национален парк "Рила"; да разпространи натрупания опит и популяризира резултатите.

Район на действие: община Разлог, седемте села и град Разлог, с център село Добърско. Участници: местни предприемачи в сферата на екотуризма и сдружение "Добърско".

Проектът имаше за цел да предаде на местните хора знанията и опита за развитие на екотуризъм натрупани в района на НП "Централен Балкан" (Калофер) и северната част на НП "Рила" (самоковско). Проектът включи програма от тематични курсове и учебно пътуване до самоковско и Калофер. Обучители бяха водещи предприемачи в сферата на екотуристическия бизнес от двата района.

В резултат от проекта бяха обучени предприемачи в сферата на екотуризма от населените места в община Разлог; създадени бяха добри контакти с други райони на страната, в които има успешни практики; изграден беше местен капацитет; разви се партньорството на местната общност с НП “Рила”, което дава условия за надграждане и продължаващо развиване на природозащитните инициативи в района.

Опитът по изпълнение на проекта беше представен в Практическо помагало и Методика за обучение по екотуризъм. Двете издания са разпространени в останалите общини около НП "Рила". Проектът включваше дейности по информиране на обществеността, както и медийна кампания.


         

назад