За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда, PHARE CBC BG 2003/005-630.05 (април 2006 – юни 2007)

Клиент: Български бизнес и търговия, София - подизпълнител на ARCADIS (Холандия)

Проектът оказа експертна и техническа помощ за управление на качеството на водите в басейна на река Арда. Беше реализиран в сътрудничество с Община Кърджали под управлението на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. ARCADIS (Холандия) го изпълни с екип от около 20 български и чуждестранни специалисти. Целта беше да бъде оказана помощ за интегрираното управление и намаляване на замърсяването на водите в басейна на река Арда, чрез установяване на бизнес партньорство между заинтересованите страни от България и Гърция и чрез осигуряване на техническа помощ при оценката на съществуващото състояние на река Арда. Бяха определени и препоръки за подобряване на системите за мониторинг, основаващи се на принципите на европейската рамкова директива за водите /РДВ/.

Нашите отговорности включват:
Разработване на въпросник и провеждане на срещи и интервюта с представители на всички заинтересовани страни от общините в басейна на река Арда;
Анализ на заинтересованите страни и проучване на нуждите от обучение;
Разработване на Комуникационен план и участие в изпълнението му;
Подготовка на доклад за резултатите от работата с обществеността и представянето му пред заключителната среща по проекта.


назад