За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България

Съфинансиран от: Европейската комисия чрез програма Life+

Това е първият български проект, който се съфинансира по компонент “Информация и комуникация” на Програма Life+. Проектът представлява образователна и информационна кампания, която цели да подобри информираността относно устойчивите и доходоносни начини на събиране, култивиране и обработване на лечебните растения. Кампанията ще бъде осъществена с помощта на Българското национално радио. Ще бъдат излъчени повече от 200 рубрики за билките по програма “Хоризонт” и регионалните радиостанции Пловдив и Стара Загора. Чрез рубриките, излъчени по БНР и публикации в други медии, посланията и информацията на Проекта ще достигнат до цялата национална общественост. 

Дейностите са насочени към местите общности, които живеят в районите близки до местообитания на лечебни растения, експерти от местните власти, областанта управа и регионалните органи на МЗХ и МОСВ, неправителствени организации, образователни и научни институции, журналисти от местните и национални медии, широката общественост.

Цели:
Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България;
Създаване на нагласи и умения за опазване на богатите ресурси на страната ни чрез развитие на приро-досъобразни икономически инициативи.

Дейности:
организирани обучения за общински еколози, служители на областната управа и служители на горски служби, които издават разрешителни за бране на билки, както и за билкозаготвители, преработватели и берачи;
създадени и разпространени образователни материали – брошури, плакати, наръчник и др;
произведен и излъчен в цялата страна филм за устойчивото ползване на билките и ползите, които то може да носи на района и страната ни;
проведен Панаир на билките в Пловдив, с участието на бизнес организации в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишленост, които ползват лечебните растения като суровина;
създадена база данни с информация и фотографии за билките – ценни видове и активните биологични вещества в тях, правила за бране и обработка, технологии за добавянe на стойност, етноботаника – традициите и обичаите на народа ни за ползване на билки и др., която ще бъде достъпна за всички, които имат нужда от нея.

Повече за проекта на адрес: http://susherbsbg.eu

 

 

назад