За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Съвместно управление за опазване на горски (9560*, 9180*) и тревни (6510) местообитания, засегнати от инвазивни чужди растения

Съфинансиран от: Европейската комисия чрез програма Life+

Основна цел е да бъде подобрено природозащитното състояние на три от най-редките и силно уязвими типа природни местообитания в страната, два от които са приоритетни за опазване съгласно Директивата за местообитанията. Проектът ще повиши капацитета на отговорните институции и заинтересованите страни за борба с инвазивните чужди видове (ИЧВ) растения.

Основни дейности
Проучване на литературата, събиране и анализ на информация, фотоси и видео материали и създаване на GIS база данни за разпространението на дървесни и храстови инвазивни видове в района на проекта;
Сформиране на платформи за съвместно управление и създаване на програма за опазване на местообитания 9560*, 9180*и 6510 и контрол на ИЧВ растения в тях;
Обучения на заинтересованите страни по инвазивни чужди видове растения и устойчиво управление на местообитанията;
Подобряване на природозащитния статус на местообитания 9560*, 9180*и 6510;
Наблюдение на резултатите от дейностите на терен за подобряване на статуса на целевите местообитания;
Оценка на социално-икономическия ефект от дейностите по проекта;
Оценка на въздействието от дейностите по проекта върху функциите на екосистемите и екосистемните услуги;
Образоване на целевите групи и широката общественост;
Трансфер на резултатите и разпространение на информационни материали – пакет публикации, Интернет сайт и Фейсбук страница;
Национален Форум и серия от срещи за споделяне на опита и представяне на платформите за съвместно управление на местообитанията.

Бенефициенти
Координиращ бенефициент: Фондация "Информация и природозащита" Асоциирани бенефициенти: Фондация за биологично земеделие "Биоселена" и Еко форум - за природата, Пловдив

Продължителност
октомври 2017 - октомври 2022

 

Повече за проекта на адрес: https://invasiveplants.eu

 

 

назад