За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Обобщение на опита в областта на устойчивото управление на природните ресурси в България (март – септември 2007)

Клиент: Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС)

Проектът финализира обобщението на опита в областта на устойчивото управление на природните ресурси в България натрупан по време на 10 годишната подкрепа, която страната получи от ШАРС. Целта беше да се извлекат и формулират научените уроци, които да бъдат полезни в работата на всички експерти от ШАРС работещи в сферата на устойчивото управление на природните ресурси. Цел на проекта беше също да бъдат събрани и развити идеи за бъдещи инициативи на българските партньори в тази сфера.

Обект на проучване и обобщение беше опитът натрупан по време на изпълнението на 5 проекта на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество в България в областта на устойчивото управление на природните ресурси:
Българо-швейцарска програма по горите (БШПГ)
Мониторинг на замърсяването на въздуха и въздействието му върху горите
Проект “Редки местни породи”
Партньорство за развитие на биологичното земеделие
Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ) и по-късно „Партньорства за биоразнообразието – природата отвъд природозащитата“ – подкрепа за Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ)

Задачите на нашият екип включваха:
Участие в разработването на методология и инструменти за преглед на документите по проектите и за обобщение на самооценката на участниците в тях чрез въпросници и интервюта;
Събиране и обработка на информация чрез преглед на документацията по изброените по-горе проекти;
Изпращане на въпросници на избрани представители на заинтересованите страни;
Провеждане на интервюта и посещение на мястото на реализация на проектите в България, анализ и обобщение на събраната информация;
Участие в работна среща в Швейцария за сравняване и съпоставяне на резултатите от интервютата и дискусия и анализ на извлечените уроци; Изготвяне на обобщение на резултатите от работната среща;
Организиране и провеждане на работна среща на заинтересованите страни в България;
Извличане и формулиране на научените уроци от петте проекта;.
Участие в изготвянето на окончателния доклад по проекта.

 

назад