За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Създаване и прилагане на Стратегия за развитие на устойчив туризъм около Национален парк “Рила” в подкрепа на икономическото развитие и опазване на природата (април 2006 - ноември 2007)

Клиент: Фондация PANParks чрез Дирекцията на Национален парк "Рила"

Район на действие: Проектът се осъществява на територията на всички дванадесет (12) общини разположени около НП “Рила” – Белица, Белово, Благоевград, Долна баня, Дупница, Костенец, Разлог, Рила, Самоков, Сапарева баня, Симитли и Якоруда.

Цели на проекта:
Да допринесе за икономическото развитие на общините около Парка и създаде перспективи за заетост и повишаване доходите на местните хора;
Да повиши информираността и интереса на обществеността към проблемите на развитието на устойчив туризъм.;
Да подпомогне развитието на екотуризъм, при който природните ресурси се използват разумно и запазват дългосрочно, като алтернатива на прекомерната експлоатация на природата;

Основни дейности:

Проучване, събиране, обобщение и анализ на наличната информация за ресурсите и опита за развитие на екотуризъм около НП “Рила” с участието на местните предприемачи (хотелиери, водачи, осигуряващи допълнителни туристически услуги и др.);
Провеждане на кампания за информиране на обществеността в общините около парка и на национално ниво;
Създаване на Местна PAN Parks група от предприемачи, бизнес партньори на НП “Рила” и разработване на правила за нейната работа;
Разработване на Стратегия за развитие на устойчив туризъм, петгодишен план за действие и бюджет за неговото изпълнение;
Прилагане на елементи от Стратегията - обучение по основни знания и умения и консултации по екотуризъм за предприемачи в общините около Парка, в подкрепа прилагането на устойчиви туристически практики;
Разработване на местeн стандарт за сертифициране на туристически услуги, основана на действащите в страната законови изискванията и принципите на Фондация PAN Parks за принос към природозащитата;
Подбор, оценка и сертифициране на първите услуги на устойчивия туризъм и предприемачи - бизнес партньори на парковата Дирекция.

     

 

назад