За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Опазване на биологичното разнообразие чрез ефективно управление на защитени територии и интегриране на биоразнообразието в планираното ползване на земите

Финансиран от: ГЕФ (Глобалния екологичен фонд) и изпълняван от Организацията на ООН за околна среда - UNEP и Министерството на околната среда и физическото планиране на РС Македония

Основни дейности:
Проектът включва дейности насочени към устойчивото ползване на недървесни горски ресурси. Споделихме българските познания и опит за опазване, устойчиво управление и използване на тези ресурси с македонските институции и експерти. Подпомогнахме изпълнението на следните дейности:
Социално-икономическо проучване;
Институционално осигуряване на опазването и устойчивото използване на недървесни горски ресурси;
Оценка на ресурсите и картиране на икономически значими недървесни природни ресурси в пилотни райони;
Определяне на квоти за устойчиво ползване на подбрани видове недървесни горски продукти;
Наблюдение на състоянието на подбрани видове недървесни горски продукти;
Представяне на българския опит в управлението на недървесни горски ресурси на заинтересованите страни в РС Македония.

Клиент:
Министерството на околната среда и физическото планиране на РС Македония, чрез CNVP, Македония

Период на изпълнение:
януари 2019 - август 2019

 

 

назад