За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Опазване на Балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica) – символ на Национален парк “Рила”, чрез развитие на екотуризъм и популяризиране сред посетителите на парка (март – ноември 2008)

Клиент: Дирекция НП “Рила” с финансовата подкрепа на НДЕФ

Национален парк „Рила” е едно от най-добрите убежища в Европа за балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balкanica, която е обявена за застрашен вид от българското, европейско и световно законодателство. Дивата коза е един от символите на българската планинска природа и не случайно е емблема на НП „Рила”.

Основните цели на проекта са:
съхраняване на популациите на дивата коза и използване на притегателната й сила за привличане на обществена подкрепа и за разработване на специализирани туристически продукти;
откриване на възможности за поминък, който щади природата и се основава на нейното богатство.

Дейности по проекта:
Разработване на специализирана екопътека “Национален парк Рила – дом на балканската дива коза”. Изграждане на инфраструктура за зелено училище на открито при хижа Добърско. Събиране на наличната информация за дивата коза необходима за интерпретацията на вида в парка;
Изработване на информационни и образователни материали за популацията на дивата коза в НП “Рила” - дипляна за дивата коза и наръчник за водачите по пътеката;
Разработване и изпълнение на програма за обучение на местни хора от Разложко и служители на Дирекцията на Парка по водачество и интерпретация;
Кампания за информиране на обществеността и разпространение на резултатите в общините около Национален парк “Рила”.

Тръгнете с нас по пътеката към дома на балканската дива коза и ще
ви разкажем увлекателна и вълнуваща приказка! - натиснете тук за линк към брошурата

 

назад