За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Създаване на контакти: Повишаване капацитета на местните заинтересовани страни за трансгранично прилагане на “зеления коридор” в долната част на река Дунав, финансиран от BBI Matra (програма на Холандското правителство)

Клиент: Световен фонд за дивата природа – Дунавско-Карпатска програма

За Проекта:
Целта на проекта беше да превърне основни заплахи като интензивно земеделие, масов туризъм и строителство на транспортни съоръжения във възможности за устойчиво развитие като повишава капацитета на заинтересованите страни за предприемане на действия в района на “зеления коридор” в долната част на река Дунав. Проектът подпомогна създаването на програма и мрежи от контакти между България, Румъния, Молдова и Украйна, както и между местни НПО, общности и предприемачи и сътрудничеството с обществени организации за популяризиране на концепцията и в подкрепа на изпълнение на споразумението за “зелен коридор” в долната част на река Дунав.

Нашият екип бе нает (за периода от юли – до октомври 2006), за да направи преглед на възможностите за развитие на устойчив туризъм в две области в българската част на басейна на река Дунав:
Плевен – общините Левски, Долна Митрополия и Гулянци;
Русе – общините Иваново, Ветово и Цар Калоян

Нашите отговорности включваха да направим актуално описание и анализ на състоянието (условията) за устойчив и екологичен туризъм в района и да дадем препоръки за бъдещи дейности на Дунавско-Карпатската програма на Световния фонд за дивата природа и по конкретно:
Идентифициране на заинтересовани страни;
Проучване на потенциала за създаване на регионално сдружение за екотуризъм или на работна група;
Идентифициране на нуждите от обучение в областта на екотуризма;
Представяне успешни примери за екотуристически инициативи на основната среща по проекта;
Идентифициране на идеи за проекти на местните общности в областта на екотуризма.


назад