За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Обучение по устойчиво управление на ливади и пасища за експерти от Националната служба за съвети в земеделието (май 2006 – юли 2006)

Клиент: Проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на земите” на ПРООН, финансиран от Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) и МОСВ.

В рамките на Проекта бе организирано и проведено тридневно обучение за експертите от Националната служба за съвети в земеделието по устойчиво управление на ливади и пасища. В обучението участваха повече от 70 експерти от всички 28 Областни служби за съвети в земеделието. В обучението бяха включени представяния, дискусии, работа в малки групи и теренна работа.

Основните теми, разглеждани по време на курса включват:
ливади и пасища в България
разпространение, класификации, състояние, начини на стопанисване, заплахи;
мрежата Натура 2000 и природозащитната значимост на тревните съобщества в България;
опазване на биоразнообразието; мониторинг; мерки за устойчиво управление и опазване на ливадите и пасищата;
стопанска стойност;
техники за информиране и работа със заинтересованите страни за предаване на опит и знания за устойчиво управление на ливадите и пасищата;
възможности за финансиране на мерки за устойчиво управление на ливадите и пасищата (Изисквания за Добри земеделски и екологични условия;
необлагодетелствани райони, НАЕП; мярка Натура 2000 и др. )

Отговорностите на екипа включваха:
Разработване на учебна програма и избор на подходи за нейното осъществяване, съвместно с НССЗ, МЗГ и експерти;
Подготовка на учебни материали и координиране изготвянето на представянията на експертите;
Организиране и подготовка на екип от обучители включващ експерти от Института по Ботаника на БАН; Аграрния Университет в Пловдив, Националният млечен борд и отдел Агроекология на МЗГ;
Провеждане на 3 тридневни обучения за експертите от Областните служби за съвети в земеделието;
Подготовка на брошура с материали от обучението и примери за добри практики за устойчиво управление на ливади и пасища;
Изготвяне на финален отчет с препоръки и предложения за следващи стъпки за устойчиво управление на ливади и пасища, както и идеи за бъдещи проекти в тази сфера.

      

назад