За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения
Европейски Съюз ОПРР

Създаване на новаторски модел за сътрудничество между общински власти и заинтересовани страни и обмен на най-добри практики за развитие на туризъм, базиран на природните и културни ресурси, както и маркетинг на дестинациите около национални паркове „Рила”, у нас и „Сила” и „Полино”, в Италия.

Осъществява се с финансовата подкрепа в размер на 220 498, 00 лева на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цели на проекта:
Създаване на новаторски модел за сътрудничество между общински власти и заинтересовани страни и обмен на най-добри практики за развитие на устойчив туризъм, базиран на природните и културни ресурси, както и маркетинг на дестинациите около национални паркове “Рила”, у нас и “Сила” и “Полино”, в Италия.

Дейности:
Дейност 1: Проучване и анализ на развитието на туризма в община Дупница, готовността на предприемачи от общината за развитие на туристически услуги с акцент върху културните и природни атракции и идентифициране на потенциалните участници за сформиране на Общински съвет по туризъм.
Дейност 2: Обобщение и анализ на опита на провинция Козенца, Италия и други страни от ЕС за съвместно развитие на устойчив туризъм и партньорство между местната и регионална администрация с НПО и бизнеса. Проучване на добрите практики в провинция Козенца за маркетинг на туристически дестинации за устойчив туризъм, базиран на природните атракции и местните продукти около НП “Полино” и НП “Сила”.
Дейност 3: Сформиране на Общински съвет по туризъм.
Дейност 4. Обучение на новосформирания съвет по туризъм за изграждане на капацитет и на бизнес предприемачи в туризма от община Дупница.
4.1 Обучение на предприемачи от община Дупница.
4.2 Обучение за изграждане на капацитет на новосформирания Съвет по туризъм
Дейност 5: Учебно посещение на българските партньори в провинция Козенца. Подписване на споразумение за трансрегионално сътрудничество между Съвета по туризъм на община Дупница и Провинция Козенца за сътрудничество и обмяна на опит за развитие на устойчив туризъм. Споделяне на опита със съседни общини.
Дейност 6. Управление на проекта, разпространение на резултатите и информиране на обществеността.
6.1. Дейности за осигуряване на публичност и информираност.

Продължителност
16 месеца

Още информация за проекта тук.


 

назад