За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения


Опазване на световно значимото биологично разнообразие в тревните екосистеми на Понор планина чрез подкрепа на местния традиционен поминък (април - декември 2005)


Клиент: Българско дружество за защита на птиците с финансовата помощ на Програмата на ООН за развитие

Проектът подготви предложение за среден по размер проект към GEF (Глобален екологичен фонд) с цел опазване на световно значимото биологично разнообразие в тревните екосистеми на Понор планина чрез подкрепа на местния традиционен поминък.

Отговорностите ни включваха:
Формиране и координиране на работата на екипи от специалисти по биоразнообразие, социално-икономически изследвания и развитие на животновъдството;
Събиране и анализиране на информация за социално-икономическите условия и биологичното разнообразие в Понор планина,
Оценка на земеползването в района, получаване от МЗГ и обработка на цифровите модели на землищата в Понор планина и изготвяне на карти
Идентифициране на заинтересовани страни и потенциални партньори,
Анализ на състоянието на животновъдството и млекопреработването в района на Понор,
Проучване на потенциала на района за развитие на екотуризъм като начин за устойчиво икономическо развитие,
Събиране на информация за биологичното разнообразие, социално-икономическите условия и развитието на животновъдството в други потенциални Натура 2000 места - Каменски рид, край Сливен и Бесапарските ридове, край Пазарджик,
Разработване на система за мониторинг и оценка ефективността и резултатите на проекта с оглед опазване на биологичното разнообразие в Понор планина като бъдещо място от екологичната мрежа Натура 2000,
Проучване и предварителна оценка на възможността за създаване на бизнес/информационен център в Понор планина,
Проучване на действащите в страната схеми за сертифициране на хранителни и туристически продукти като възможност за добавяне на доходи за местните предприемачи,
Разработване на стратегия за информиране на обществеността и повишаване на осведомеността.


       

назад