За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Запознаване с българските хора, планини и култура чрез подкрепа на инициативи на местните общности за развитие на екотуризъм

Клиент: Програмата за обмен на доброволци на ЕС “European Voluntary Service (EVS)” чрез Холандската организация “GoForNature”

Европейският съюз подпомага възможности за неформално обучение на младите хора чрез програми за обмен на доброволци, в които младежите активно се включват в разнообразни общественополезни дейности. Такава инициатива е Европейската доброволческа служба.

От 1 юли до 1 ноември 2007 г. ние приехме доброволка от Холандия по програмата на Европейската доброволческа служба. Доброволката Майке Коол работи заедно с нашият екип, Дирекцията на НП “Рила” и нейните партньори. Майке се включи в следните дейности:
създаване на база данни на английски с информация за потенциалните PAN Parks бизнес партньори;
събиране на информация и снимки за предприемачите в сферата на устойчивия туризъм около НП “Рила” - места за настаняване, услуги, атракции, кулинария, култура и т.н;
помощ за предприемачите, партньори на НП “Рила” и Фондация PAN Parks, да оценят своите силни и слаби страни, да анализират и планират следващите стъпки за развитие на устойчив туризъм;
подготовка на информация представяща Парка в новата уеб страница на Фондация PAN Parks на английски;
помощ за организирането и представянето на 4 екскурзии в района на Парка за участниците в годишната конференция на PAN Parks “Дни на европейската дива природа 2007”. Изготвяне на въпросник за оценка на екскурзиите. Обобщаване и анализ на информацията събрана от участниците;
разработване на програма за 4 туристически пътувания в НП “Рила” (2 зимни и 2 летни) за GoForNature (Холандската изпращаща организация).

Нашите отговорности по изпълнение на Проекта включваха:
Дизайн на Проекта, планиране, изготвяне на бюджет и изпълнение;
Координация на дейностите с изпращащата организация, с националния координатор на Европейската доброволческа служба (Агенцията за младежта и спорта), Фондация PAN Parks; ДНП “Рила”, местните партньори;
Създаване на списък от задачи и работна програма за доброволката;
Организиране и ръководство на работата на доброволката;
Осигуряване настаняване за доброволката в София и по време на посещенията около парка;
Осигуряване на обучение на доброволката по български език и български традиции и култура.

 

назад