За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

„Намаляване заплахите за кафявата мечка и нейните местообитания, чрез прилагане на мерки от Плана за действие за вида, с участие на журналисти от национални и местни медии и подкрепата на националната общественост”

Финансиран от: Министерството на околната среда и водите, чрез ПУДООС

Основни цели:
Да се създадат условия за информиране на заинтересовни страни за кафявата мечка и основните мерки от Плана за действие за вида;
Да се повишат знанията и уменията на местните общности, необходими за намаляване на конфликта човек-мечка;
Да се подобри координацията между неправителствените организации, държавна администрация и представители на бизнеса при опазването на вида и местообитанията му.

Дейности:
Прес-тур – пътуване за журналисти до Родопите район с най-много щети и най-добри примери за компенсацията им, както и примери за развитие на специализиран туризъм за наблюдение на кафява мечка;
Неформални срещи с представители на националните медии;
Поредица от прессъобщения и разпространението им до всички национални и регионални медии;
Осигуряване на поредица от радио, телевизионни и вестникарски репортажи в национални медии;
Създаване и поддържане на тематична група в социалните интернет мрежи;
Мониторинг на медийното отразяване, анализ и прилагане на поуките.

 

назад